Poziv za obnovu licenci 2023

 

Br. 12/ 2022-20

Pljevlja, 20.12. 2022.godine

 

Sportsko – rekreativnim društvima

 

Predmet: Obnavljanje dozvola za rad – licenci

 

          Obavještavamo vas da će od 20.12. 2022. godine prestajati važenje izdatih dozvola za rad – licenci za lica koja se bave stručnim radom u SRD-a, povodom čega je potrebno da obratite pažnju na rokove važenja istih.

          Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izdavanja dozvola za rad – licenci, predviđeni su uslovi za obnavljanje dozvole za rad – licence koja se izdaje na period od tri  godine.

          Članom 9. pomenutog Pravilnika predviđeno je da podnosilac, u roku od 60 dana prije isteka vremena važenja licence za rad, ovom Savezu dostavi zahtjev koji sadrži:

  • Prezime, ime roditelja i ime;
  • Kopiju prethodne dozvole za rad – licence;
  • Dokaze (potvrde, sertifikate i dr.) o teorijsko – praktičnom usavršavanju i radu u periodu prethodnog važenja dozvole za rad – licence, u obimu od 8 časova godišnje, odnosno, od 24 časa za tri prethodne godine.
  • Izjavu da nema zabrane za obavljanje stručnog rada u sportskoj rekreaciji ili sportu;
  • Broj važećeg mob. telefona, e-mail adresu i svojeručni potpis i
  • Dokaz o uplati troškova za izdavanje ili obnavljanje dozvole za rad – licence (uplatni nalog na iznos od 50.- eura, ovjeren od strane banke i uplaćen na žiro račun Saveza,                : 540-10648-17).

          Napominjemo da je Savez odlučio , da se zbog smanjenja troškova, potrebna dokumenta ne ovjeravaju kod notara ili drugog ovlašćenog ovjerivača. Vaša osnovna dokumenta nalaze se u arhivi Saveza, koja su dostavljena prilikom izdavanja prethodne dozvole za rad – licence. Ako je u međuvremenu došlo do nekih strukturalnih promjena u osnovnoj dokumentaciji, potrebno je novonastale promjene dostaviti Savezu.

          Zahtjev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se na adresu kancelarije Saveza u Pljevljima, ul. Gagovića imanje b. b., sa naznakom “za obnavljanje licence“.

          Komisija Saveza, koja je nadležna za izdavanje i obnavljanje dozvola za rad – licenci, donijeće odgoarajuću odluku u roku od 15. dana od dana dobijanja zahtjeva i kompletne dokumentacije, i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva.

        S poštovanjem,                                 Predsjednik,

                                                                   Gligorije Vojinović

DOPIS ZA OBNOVU LICENCE