Pravilnik o arbitraži

Na osnovu člana  81 i 82 Zakona o sportu (“Službeni list CG” br.44/18), člana 13.  Statuta Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve”, Skupština Saveza, na sjednici održanoj dana 12.12.2019.godine, donosi sljedeći

 

 

P R A V I L N I K

O ARBITRAŽI

CRNOGORSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sastav i nadležnost Arbitraže Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” (u daljem tekstu ARBITRAŽA) kao organa Saveza.

 

Ovim Pravilnikom takođe se utvrđuje nadležnost, način rada i odlučivanja ARBITRAŽE, kao i ostala pitanja od značaja za njen rad.

 

Član 2.

 

ARBITRAŽA ima predsjednika i dva člana.

 

 Predsjednika i članove Arbitraže imenuje Skupština  Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” svojom Odlukom, vodeći pri tome računa da većina članova ima VII 1 stepen školske spreme iz pravnih nauka i poštujući ograničenja iz člana 62 Zakona o sportu.

 

Član 3.

 

Nadležnost ARBITRAŽE je da rješava pitanja vezana za utvrđivanje statusa sportista rekreativaca i učesnika u sportsko rekreativnim aktivnostima, odnosno. njihovog članstva koji proisteknu iz obaveza člana Saveza  po Statutu ili na osnovu zaključenog ugovora i to:

 

  • o sportsko-rekreativnom usavršavanju i
  • o angažovanju i ponašanju sportista rekreativaca.

 

Arbitraža rješava i sporove koje joj daje Upravni odbor Saveza, a odnose se na druge sporne situacije vezane za člana saveza – rekreativac ili druga pravna pitanja koja su od interesa za Savez, sportsku rekreaciju i odnose u Savezu.

 

Član 4.

 

Arbitraža nije nadležna za sporove koji eventualno nastanu po Aneksima navedenih ugovora iz prethodnog člana, sa kojima nije upoznat Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve”  , kao i po pitanjima neispunjavanja obaveza od strane sportista rekreativaca prema Društvu za sportsku rekreaciju, koji su vezani za disciplinski postupak.

 

Član 5.

 

Svi pravni subjekti i sportisti rekreativci dužni su da svoje eventualne sporove, vezane za probleme navedene u članu 3 i 4. ovog Pravilnika rješavaju pred ARBITRAŽOM, shodno Statutu i drugim Opštim aktima Saveza.

 

Član 6.

 

Tehničke poslove tj. pripremu materijala, vođenje zapisnika, stručnu obradu i sprovođenje odluka ARBITRAŽE obavlja administracija Saveza.

 

 

PRIPREMANjE SJEDNICA

Član 7.

 

Administracija Saveza je dužna da svaki prijedlog, zahtjev i druge podneske o kojima će raspravljati ARBITRAŽA pripremi u dovoljnom broju primjeraka i uz odgovarajuće propise, koji regulišu navedeni problem, dostavi članovima ARBITRAŽE u roku od 8 dana od dana njihove dostave lično ili poštom.

 

SAZIVANjE SJEDNICA

Član 8.

 

Sjednicu ARBITRAŽE saziva predsjednik ARBITRAŽE.

 

 

 

 

 

Član 9.

 

Sjednica ARBITRAŽE se mora održati u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva o kojem se odlučuje.

 

Izuzetno, a po prethodnom dogovoru zainteresovanih strana sjednica se može održati i u roku dužem od roka iz stava jedan ovog člana.

 

Član 10.

 

Sjednice ARBITRAŽE se zakazuju pismenim pozivom, koji potpisuje predsjednik, a u izuzetnim slučajevima, kada je to hitno, sjednica se može zakazati i usmenim putem.

 

      Poziv može biti upućen i putem zvanične mail adrese strane u sporu pred Arbitražom.

 

Član 11.

 

Uz poziv na sjednicu ARBITRAŽE, članovima se dostavlja i materijal koji služi za raspravljanje i odlučivanje, po pravilu najmanje 3 dana prije održavanja sjednice, osim u hitnim slučajevima.

 

 

ODRŽAVANjE SJEDNICA

Član 12.

 

Sjednicom ARBITRAŽE predsjedava njen predsjednik.

 

Član 13.

 

Predsjedavajući na početku sjednice najprije evidentira prisutne, pa pošto utvrdi da na sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje, otvara sjednicu.

 

Član 14.

 

Ako sjednici ne prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje, sjednica se odlaže, a prisutnima se može odmah usmeno saopštiti mjesto i vrijeme održavanja nove sjednice, a odsutne članove ponovo treba pozvati pismenim pozivom.

 

 

 

Član 15.

 

Konačni dnevni red sjednice utvrđuje se na osnovu prijedloga datog u pozivu i prijedloga datih na samoj sjednici od strane predsjednika ili drugih članova ARBITRAŽE.

 

Član 16.

 

O svakoj tački dnevnog reda sjednice ARBITRAŽE, predsjednik daje usmeno obrazloženje.

 

Član 17.

 

Na sjednicu ARBITRAŽE osim članova mogu se pozvati i druga lica za koje predsjednik ocijeni da mogu biti od koristi prilikom odlučivanja ili je njihovo prisustvo neophodno kako bi se utvrdile bitne činjenice za odlučivanje.

 

 

ODLUČIVANjE NA SJEDNICAMA

 

Član 18.

 

Posle završenog raspravljanja o određenoj tački dnevnog reda, članovi ARBITRAŽE pristupaju donošenju odluke glasanjem.

 

Član 19.

 

Glasanje se vrši javnim izjašnjavanjem članova ARBITRAŽE „za“ ili „protiv“ prijedloga iz zahtjeva podnosioca.

 

Odluka je donijeta ako se za prijedlog ili protiv njega izjasnilo više od polovine ukupnog broja članova ARBITRAŽE.

 

 

ODLUČIVANJE PO ŽALBI

 

Član 20.

           Nezadovoljna stranka u sporu pred Arbitražom Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” ima pravo u ostavljenom roku izjaviti žalbu Arbitraži u nadležnosti Crnogorskog Olimpijskog komiteta.

 

                Odluka Arbitraže pri COK-u je konačna.

 

Član 21.

 

Odluka ARBITAŽE  ukoliko se na nju ne izjavi žalba, odnosno odluka Arbitraže PRI COKU-u, zamjenjuje ispisnicu ukoliko se odlučuje o spornom pitanju član saveza – igrač/ica, a odluka je konačna u korist igrača/ice.

 

 

ODLAGANjE I ZAKLjUČIVANjE SJEDNICA

 

Član 22.

 

Sjednica ARBITRAŽE se odlaže kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje, a obavezno se odlaže kada nema potreban kvorum za punovažno odlučivanje.

 

Sjednicu odlaže predsjednik.

 

Član 23.

 

Na predlog predsjednika ARBITRAŽA može i prekinuti svoju sjednicu i to u slučajevima:

 

  • ako se u toku trajanja sjednice broj prisutnih članova smanji ispod potrebnog broja za punovažno odlučivanje,
  • ako dođe do težeg narušavanja reda na sjednici,
  • u slučaju potrebe za odmorom, i
  • u slučaju da se dođe do saznanja da postoji mogućnost da se pribave novi dokazi ili sazna za činjenice za koje se procijeni da su od značaja za donošenje ispravne odluke ARBITRAŽE.

 

Član 24.

 

Na svakoj sjednici ARBITRAŽE obavezno se vodi zapisnik.

 

Zapisnik vodi administrativni radnik Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” .

 

Na izričit zahtjev članova ARBITRAŽE ili drugog lica koje učestvuje u raspravi u zapisnik se doslovno unosi njegovo izlaganje, kao i unošenje konstatacije kako je glasano.

 

Član 25.

 

Zapisnik sjednice ARBITRAŽE potpisuje predsjednik i zapisničar.

 

Član 26.

 

Zapisnik i odluke ARBITRAŽE su dokumenta od trajne važnosti i arhiviraju se i čuvaju u Savezu.

 

 

TROŠKOVI POSTUPKA

Član 27.

 

Troškove postupka čine troškovi pripreme materijala, eventualna naknada predsjedniku i članovima arbitraže i putni troškovi članova ARBITRAŽE.

 

Pitanje troškova Arbitraže pri COK-U (drugostepeno odlučivanje) će se regulisati pravilima COK-a.

 

Član 28.

 

Troškove postupka snosi strana koja izgubi spor pred Arbitražom, a u slučaju nemogućnosti snosi ih Savez.

 

 

 

OSTALA PITANjA

Član 29.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Saveza.

 

 

                                                               

Pljevlja,                                                                                                                 Predsjednik                                                                 

Br. ……                                                                                                            dr Budimir Bijelić, prof.

  1. 12. 2019. godine