Pravilnik o takmičenjima

         Na osnovu člana 6, 8 i 42. Zakona o sportu Crne Gore („Sl.list CG, br. 44/18“) i člana 13, stav 6 Statuta Crnogorskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, Skupština Saveza, na sjednici održanoj 12. 12. 2019. godine,  usvojila je

 

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se, u skladu sa Zakonom i Statutom Crnogorskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, bliže uređuju nadležnosti, odgovornosti, način i djelokrug  rada organa i radnih tijela prilikom organizovanja sportsko – rekreativnih takmičenja.

 

Član 2.

Upravni odbor Saveza ima sljedeće nadležnosti:

 • imenuje i razrješava članove Organizacionog i Izvršnog odbora takmičenja, prema utvrđenom broju, sastavu i izboru radnih organa;
 • vrši izbor destinacije za takmičenja prema utvrđenoj proceduri i uslovima;
 • usvaja odluku o sportskom programu, propozicijama i kalendaru takmičenja;
 • usvaja odluku o pravu učestvovanja i pravu i obliku nastupa u takmičenjima;
 • donosi odluku o organizovanju i sprovođenju takmičenja;
 • prati rad Organizacionog i Izvršnog odbora takmičenja i preduzima potrebne mjere za poboljšanje njihovog rada;
 • donosi druge odluke, obavlja druge poslove i preduzima druge neophodne mjere u cilju uspješne realizacije programskih aktivnosti na pripremi i organizovanju takmičenja.

Član 3.

U skladu sa ovim Pravilnikom utvrđuje se postojanje sljedećih organa i radnih tijela Organizacionog odbora takmičenja:

 • rukovodioca i zamjenika takmičenja;
 • takmičarske komisije;
 • komisije za žalbe i prigovore.

Organizacioni odbor, odnosno Izvršni odbor, može formirati i druga radna tijela – komisije koje imaju privremeni karakter.

Odlukom o formiranju komisija iz prethodnog stava utvrđuje se njihov sastav, područje djelovanja i rok za izvršenje povjerenog posla.

Organizacioni odbor je drugostepeni organ za sve odluke koje donose njegovi organi i

radna tijela, i njegova odluka je konačna.

 

Član 4.

Mandat izabranih organa za pojedina takmičenja traje koliko i samo takmičenje.

Organi takmičenja za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Crnogorskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“.

 

II POSEBNE ODREDBE

Član 5.

U okviru sportsko-rekreativnih disciplina koje zahtijevaju intenzivnije fiziološke napore, takmičenje se organizuje u najmanje dvije starosne kategorije i to: do 40 godina i preko 40 godina starosti.

 

Član 6.

Pravo učestvovanja na sportsko-rekreativnim takmičenjima imaju:

 • pravni subjekti (sportsko-rekreativna društva, privredna društva, ustanove, sindikalne i druge organizacije, udruženja i sl.);
 • nezaposlena lica, studenti i učenici;
 • lica trećeg doba (penzioneri – veterani), putem svojih organizacija;
 • invalidna lica, putem svojih organizacija;
 • organizovane grupe vježbača, pod imenom koji sami izaberu i sl.

 

Član 7.

Pravo nastupa na takmičenju definiše se po svakom od realno prisutnih osnova u praksi, kao što su:

 • pravo nastupa na osnovu starosne dobi;
 • pravo nastupa po osnovu radno – pravnog statusa;
 • pravo nastupa lica po osnovu mjesta rada ili mjesta stanovanja;
 • pravo nastupa po osnovu aktivnog bavljenja rekreativnim sportom (zabrana za aktivne sportiste u njihovoj disciplini i sl.);
 • pravo nastupa po osnovu zdravstvenog statusa (za koji lično odgovaraju pojedinci i njihove organizacije) itd.

Član 8.

Propozicijama takmičenja, koje se posebno objavljuju za svako takmičenje, bliže se reguliše kompletna materija koja se odnosi na samo takmičenje, u okviru svake od sportsko-rekreativnih  disciplina.

Član 9.

Upravni odbor Saveza odlučuje o vrsti nagrada za pojedina takmičenja (pehari, medalje, diplome, zahvalnice i sl.).

 

III ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Član 10.

Tumačenje ovog Pravilnika i Propozicija takmičenja u nadležnosti je rukovodioca takmičenja u redovnoj komunikaciji tokom održavanja istih. Tada tumačenje ima savjetodavni karakter. Osim toga, a nakon zvaničnog zahtjeva za tumačenjem Pravilnika i Propozicija takmičenja, dostavljenog u pisanoj formi, tumačenje prelazi u nadležnost Takmičarske komisije a u konačnom stepenu u nadležnost Organizacionog odbora takmičenja.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Saveza.

 

 

                                                                                                                  Predsjednik,

  U Pljevljima,                                                                                   Dr Budimir Bijelić, prof.

  Br. …….                                                                                   …………………………………….

 1. 12. 2019. godine