Pravilnik za izdavanje licenci

            Na osnovu člana 31, 32. i 33. Zakona o sportu (“Službeni list CG”, br.44/18) i člana 13. Statuta Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve”, Skupština Saveza, na sjednici održanoj dana 12.12.2019. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA ZA RAD – LICENCI

 STRUČNJACIMA U SPORTSKOJ REKREACIJI

 

Predmet

Član 1

            Ovim Pravilnikom određuju se stručnjaci u sportskoj rekreaciji, njihovo zvanje i zanimanje, kao i definišu uslovi, način i postupak za izdavanje dozvola za rad – licenci za rad u području  sportske rekreacije.

Rodno osjetljivi jezik

Član 2

            Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Stručnjak u sportskoj rekreaciji

Član 3

            Stručnjak u sportskoj rekreaciji, saglasno Zakonu o sportu i Pravilniku o sportskim stručnjacima osposobljenim za rad u sportu i njihovim zanimanjima, koji je usvojio COK, br. 02-209/5 od 13.09. 2018. godine,  je lice koje ima odgovarajuće obrazovanje za ovu vrstu poslova i koji organizuje i realizuje sportsko-rekreativne aktivnosti.

            Zanimanje – zvanje stručnjaka u sportskoj rekreaciji je:

 • Organizator sportsko-rekreativnih aktivnosti.

 

Organizator sportsko-rekreativnih aktivnosti

Član 4

            Organizator sportsko -rekreativnih aktivnosti  je lice koje organizuje i realizuje programe i aktivnosti u području sportske rekreacije u skladu sa naučnim dostignućima i saznanjima stručne teorije i prakse, primijenjene fiziologije, pedagogije, andragogije, didaktike, psihologije, sociologije i metodike stručnog rada, a koji se karakterišu usmjerenjem procesa vježbanja i sportskih aktivnosti na relaksacione efekte sa pojedincima i grupama vježbača.

            Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve”, na osnovu stručne teorije i prakse utvrđuje i usmjerava stručne poslove za određene sportsko – rekreativne aktivnosti za koje se izdaje licenca za rad (fitness, aerobic, acvarobik, joga, ples, korektivna gimnastika, sportske igre, zdravi stilovi života i sl.).

            Zvanje Organizatora sportsko-rekreativnih aktivnosti mogu sticati lica sa najmanje IV nivoom stručnog obrazovanja i posebnim uslovima stručnog rada vezanim za odredjeno područje  sportske rekreacije iz St 2.  ovog Člana.

Dozvola za rad – Licenca

Član 5

            Dozvola za rad – Licenca Organizatorima sportsko-rekreativnih aktivnosti izdaje se na osnovu opštih i posebnih uslova iz čl. 4, 5 i 7, ovog Pravilnika, koji propisuje Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve”, saglasno Zakonu o sportu.

            Stručnjaci sportske rekreacije koji posjeduju određenu međunarodnu dozvolu za rad – Licencu, izdatu od odgovarajuće međunarodne federacije, a čiji je program, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja nadležnog organa COK – a , prihvaćen od strane Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve”, stiču pravo na dobijanje nacionalne dozvole za rad – Licence.

            Dozvola za rad – Licenca u Crnogorskom savezu sportske rekreacije “Sport za sve” izdaje se za period od 3 (tri godine).

Član 6

            Ispunjenost uslova za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad – Licence Organizatoru sportsko-rekreativnih aktivnosti, utvrđuje Komisija koju formira Upravni odbor Crnogorskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve”, a čine je najmanje 3 (tri) člana, od kojih su najmanje 2 (dva) člana, u odnosu na podnosioca zahtjeva, istog ili većeg referentnog nivoa obrazovanja u oblasti  fizičkog vaspitanja i sporta i stručnim referencama iz područja sportske rekreacije.

Član 7

            Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – Licence organizatoru sportsko-rekreativnih aktivnosti , podnosilac zahtjeva podnosi Crnogorskom savezu sportske rekreacije “Sport za sve”.

            Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – Licence sadrži:

 • Prezime, ime roditelja i ime;
 • ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte;
 • kratak opis i naznaku poslova za koje se traži dozvola za rad – licenca;
 • kratku biografiju i dokumentovane dokaze o stručnoj ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad – Licence: stepen i profil stručne spreme, kao i dodatne dokaze o teorijsko – praktičnoj edukovanosti za stručne poslove u sportskoj rekreaciji (potvrde, sertifikati i sl.);
 • izjavu da nema zabrana za obavljanje stručnog rada u sportskoj rekreaciji ili sportu;
 • broj kontakt telefona, adresu, e-mail i svojeručni potpis i
 • dokaz o uplati troškova izdavanja dozvole za rad – Licence.

 

Član 8

            Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve” izdaje odgovarajuću dozvolu za rad – Licencu organizatoru sportsko-rekreativnih aktivnosti, ako ispunjava predviđene uslove iz Pravilnika, u roku od 15. dana od dana podnošenja zahtjeva sa potpunom dokumentacijom.

            Ako je zahtjev za izdavanje , odnosno obnavljanje dozvole za rad – Licence nepotpun ili nijesu dostavljeni valjani dokazi, Komisija će, u pisanoj formi, obavijestiti podnosioca zahtjeva da otkloni utvrđene nedostatke i odrediti rok u kojem je dužan da ih otkloni.

            Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od zahtjeva.

            Ako su ispunjeni svi propisani uslovi, Komisija donosi odluku o ispunjenosti uslova za izdavanje, odnosno, obnavljanje dozvole za rad – Licence.

            Ako je zahtjev neblagovremen, ili ako nijesu ispunjeni svi propisani uslovi, Komisija će odbaciti, odnosno odbiti zahtjev.

            Na odluku iz stava 5. ovog člana podnosilac zahtjeva može podnijeti prigovor Upravnom odboru Crnogorskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja iste.    Odluka Upravnog odbora je konačna.

Član 9

            Dozvola za rad – Licenca važi za period za koji je izdata.

            Zahtjev za obnavljanje dozvole za rad – Licence organizator sportsko-rekreativnih aktivnosti podnosi Crnogorskom savezu sportske rekreacije “Sport za sve” najkasnije 60 dana prije isteka roka važenja izdate dozvole za rad – Licence, uz dokaze da je godišnje obavio najmanje po 8 (osam) časova teorijskog i praktičnog usavršavanja u području sportske rekreacije.

 

           Član 10

            Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve” oduzeće dozvolu za rad – Licencu organizatoru sportsko- rekreativnih aktivnosti u sljedećim slučajevima:

 • ako prestane da ispunjava uslove definisane za izdavanje iste;
 • ako je prekršio obaveze u vezi stručnog rada u skladu sa pozitivnim propisima i pravilima u sportu;
 • ako je pravosnažnom odlukom izrečena mjera zabrane rada na poslovima organizatora u sportskoj rekreaciji i sportu uopšte;
 • ako je izrečena mjera trajne zabrane obavljanja poslova u sportu uopšte, a posebno vezano za povrede pravila antidopinga, rasizma i sl.

 

Član 11

            Organizatoru sportsko-rekreativnih aktivnosti kome je oduzeta dozvola za rad – Licenca, obavezan je da je vrati Crnogorskom savezu sportske rekreacije “Sport za sve” u roku od 8 (osam) dana od dana uručenja odluke o oduzimanju iste.

 

Član 12

            Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve” dužan je da vodi evidenciju o izdatim dozvolama za rad – Licencama.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 13

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva sporta i mladih.

 

Broj: …………..                                                                                         Predsjednik,

Podgorica, _12.12.2019. godine                                                 Dr Budimir Bijelić, prof.                                                                                                                                                       

                                                                                                               ………………………………….

 Dobijena saglasnost MS i usvojen na Skupštini 12.12.2019.