Statut CG saveza

Na osnovu člana 59. Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18), Skupština CRNOGORSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE”,

na sjednici održanoj dana 24. 01. 2019. godine, donijela je

 

S T A T U T

 

Opšte odredbe

Član 1

 

Ovim Statutom uređuju se: naziv, sjedište, odnosno adresa Crnogorskog saveza sportske rekreacije “sport za sve”, kao nacionalnog saveza sportske rekreacije; oznake (oblik i sadržaj pečata, štambilja, amblema) i način njihove upotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti rada i djelovanja; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika; prava i obaveze članova, posebno maloljetnih lica; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa, trajanje mandata i nadležnosti organa, uslovi za druge organe; sastav organa (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova); način raspolaganja imovinom; način rješavanja sporova u vezi sa sportsko-rekreativnim takmičenjima i aktivnostima (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta i drugih opštih akata; druga pitanja od značaja za rad ove sportsko-rekreativne organizacije.

Član 2

 

CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”

(u daljem tekstu Savez) je nacionalni savez sportske rekreacije osnovan u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore i ima svojstvo pravnog lica.

Savez se može učlaniti u međunarodne sportsko-rekreativne organizacije i asocijacije.

 

Naziv, sjedište i adresa sportske organizacije

Član 3

 

Naziv sportske organizacije je

CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE ».

Sjedište Saveza je u Pljevljima.  

Adresa Saveza je: Pljevlja, Gagovića imanje, bb.

 

 

 

Oznake sportske organizacije i način njihove upotrebe

Član 4

 

Savez ima pečat, štambilj i amblem.

Pečat je okruglog oblika po čijem obodu je ispisan tekst: CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”, Pljevlja.

Štambilj je pravougaonog oblika a pored naziva CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE” sadrži i prostor za ispisivanje broja akta, mjesto Pljevlja i datuma.

Amblem u svom gornjem dijelu sadrži  siluete dva sportska rekreativca – vježbača i bor na sunčanom horizontu, u sredini su ruke koje se rukuju, a donji dio predstavlja morsku obalu.

 

Ciljevi, zadaci i aktivnosti

Član 5

 

 Ciljevi i zadaci Saveza su da:

podstiče i razvija sportsko-rekreativnu djelatnost radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem, pobolšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja ljudi, kao i obogaćivanjem slobodnog vremena, vježbanjem i bavljenjem sportsko-rekreativnim aktivnostima ; promoviše zdrave stilove života kod svih sociouzrasnih kategorija građana ; uređuje i sprovodi sportsko-rekreativne aktivnosti ; usklađuje aktivnosti svojih članova ; predstavlja sportsku rekreaciju u odgovarajućim međunarodnim sportskim udruženjime ; stara se o svojim članovima ; registruje i vodi evidenciju svojih članova (sportsko rekreativnih društava, sportskih rekreativaca i lica koja obavljaju stručne poslove u sportskoj rekreaciji) ; vodi evidenciju registrovanih sportsko-rekreativnih društava koji nijesu članovi Saveza ; organizuje edukacije i obuke za lica koja obavljaju stručne poslove u sportskoj rekreaciji. 

 

Sportsko-rekreativnom djelatnošću obezbjeđuju se uslovi za obavljanje ciljanih aktivnosti, a naročito:

   1) planiranje i vođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti;

   2) obučavanje za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima;

   3) organizovanje i sprovođenje sportskih priprema, odnosno treninga;

   4) učestvovanje u sportsko-rekreativnim priredbama i manifestacijama;

   5) organizovanje i vođenje sportsko-rekreativnih priredbi i manifestacija;

   6) stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti

       sportske rekreacije;

   7) utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportskih rekreativaca i doping kontrola;

   8) sportsko suđenje i kontrola sportskih takmičenja u okviru sportsko –

       rekreativnih manifestacija;

   9) izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, upravljanje i održavanje adekvatnih

       objekata i prostora;

 10) organizovanje i sprovođenje ciljanih programa sportske rekreacije i td.

 

Prava i obaveze osnivača, odnosno vlasnika sportske organizacije

 

Član 6

 

Osnivači Saveza su:

 

 1. Sportsko-rekreativno društvo ‘’Pivara Trebjesa’’ – Nikšić;
 2. Sportsko-rekreativno društvo ‘’Penzioneri Rudnika uglja’’ – Pljevlja;
 3. Društvo za sportsku rekreaciju ‘’Prijatelji’’ – Bar;
 4. Sportsko-rekreativno društvo “Budva” – Budva;
 5. Sportsko-rekreativno društvo “Opštine Pljevlja” – Pljevlja.

 

sa vlasničkim udjelom od po 20% za svako osnivačko društvo pojedinačno.  

Osnivači, odnosno vlasnici Saveza su dužni da obezbijede sredstva za rad Saveza u skladu sa visinom vlasničkog udjela koji posjeduju.

 

Prava i obaveze osnivača Saveza su:

– da formiraju i sprovode poslovnu politiku Saveza;

– da biraju i budu birani u organe Saveza;

– da pokreću inicijative za razmatranje svih pitanja od značaja za Savez i  

  njegove članove i da predlažu rješavanje istih;

– da štite interese Saveza;

– da Savezu obezbijede sve potrebne materijalne i druge uslove za rad;

– da obavještava svoje članove o važećim propisima koji se odnose na doping u

  sportu i štetnim posljedicama po zdravlje;

– osnivači sportske organizacije odgovaraju solidarno, za obaveze preuzete u

  vezi sa osnivanjem i radom Saveza, osim ako nije drugačije ugovoreno.

          Osnivači-vlasnici Saveza prenos prava svojine vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju svojinsko-pravni odnosi.

Promjenu vlasničke strukture, Savez je dužan da izvrši u roku od osam dana od dana kad je promjena nastala, podnoseći Ministarstvu sporta zahtjev za promjenu u Registru sportskih organizacija, zajedno sa aktom sa sjednice Skupštine Saveza koji dokazuje pravni posao na osnovu kojeg  je vlasnička promjena izvršena.

 

Prava i obaveze članova sportske organizacije

Član 7

 

Članovi Saveza imaju sljedeća prava i obaveze:

 • da aktivno učestvuju u radu Saveza;
 • da poštuju Statut i odluke organa upravljanja;
 • da uredno plaćaju članarinu u skladu sa odlukom nadležnog organa Saveza;
 • da štite interese Saveza;
 • da biraju i budu birani u organe Saveza;
 • da budu informisani o radu Saveza i njenih organa.

Članovima sportsko-rekreativnih društava, učlanjenih u Savez, zabranjena je upotreba nedozvoljenih stimulativnih (doping sredstva) prema pravilima Svetske antidoping agencije (WADA).

 

                           Učlanjenje u nacionalni sportski savez                

Član 8

 

Svako registrovano sportsko-rekreativno društvo ima pravo da se učlani u Savez.

Sportsko-rekreativna društva učlanjuju se u Savez podnošenjem zahtjeva za učlanjenje i potvrde iz Registra sportskih organizacija.

Savez je dužan da u roku od petnaest (15) dana od dana podnošenja zahtjeva učlani sportsko-rekreativno društvo i da o tome obavijesti Ministarstvo sporta u roku od osam (8) dana od dana učlanjenja.

Sportsko-rekreativno društvo koje se naknadno učlani u Savez ima ista prava i obaveze kao i osnivači Saveza, osim prava glasa u skupštini, koje stiče nakon proteka šest mjeseci od dana učlanjenja.

Članstvo sportsko-rekreativnih društava u Savezu prestaje istupanjem na osnovu pisane izjave, isključenjem i, shodno članu 55. Zakona o sportu, brisanjem iz Registra sportskih organizacija.

Sportsko-rekreativno društvo može biti isključeno iz Saveza kada se utvrdi, na osnovu valjanih činjenica, da narušava interes, funkcionisanje i/ili ugled Saveza i ne ispunjava uslove propisane Statutom i Zakonom.

Način i postupak isključenja regulisaće se disciplinskim pravilnikom Saveza.

Članu Saveza mogu se izreći disciplinske mjere i sankcije u skladu sa Zakonom, sportsko-rekreativnim pravilima i opštim aktima Saveza, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj koji, prije nego što je učinjen, nije bio opštim aktom Saveza utvrđen kao disciplinski prekršaj za koji nije bila propisana kazna, ako Zakonom nije drugačije propisano.

 

Zdravstvena zaštita

Član 9

 

          Zdravstvena sposobnost sportista-rekreativaca utvrđuje se u zavodu ili u ustanovi primarne zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

         Sportsko rekreativna društva su u obavezi da vode računa o zdravstvenoj sposobnosti sportista rekreativaca.

 

Unutrašnja organizacija sportske organizacije

Član 10

 

Organi Saveza su:

 

 • Predsjednik Saveza;
 • Skupština i
 • Upravni odbor.

 

Sastav organa

Član 11

 

Predsjednik Saveza: Gligorije Vojinović, Miša Cvetkovića M1, Pljevlja.

 

Predsjednik Skupštine Saveza: Budimir Bijelić, VI crnogorske S-4/2, Nikšić.

Članovi Skupštine Saveza:

 

 1. Budimir Bijelić, VI crnogorske S-4/2, Nikšić – predsjednik;
 2. Ljubo Vujačić, Školska 67, Nikšić;
 3. Jadranko Piljan, Tršova bb., Pljevlja;
 4. Rajko Milićević, Stevana Samardžića bb., Pljevlja;
 5. Boško Bjeković, Tršova, bb., Pljevlja;
 6. Predrag Kalpačina, Kralja Petra 30, Pljevlja;
 7. Ernad Beganović, Bjeliši bb, Bar;
 8. Dragan Vukmarković, Brca – Sutomore, Bar;
 9. Nataša Maraš, Nika Anđusa 37- Petrovac, Budva.

10.Dušan Marotić, Buljarica bb., Budva.

 

Članovi Upravnog  odbora Saveza:

 

 1. Gligorije Vojinović, Miša Cvetkovića M1, Pljevlja – predsjednik;
 2. Borislav Delibašić, Partizanski put 5, Nikšić;
 3. Darko Gazdić, 37 Divizije 5/4, Pljevlja;
 4. Nataša Laban, Mediteranska 43/1, Budva;
 5. Hazbija Šabotić, Bjeliši bb., Bar.

 

Predsjednik sportske organizacije

Član 12

 

Predsjednik Saveza je lice koje zastupa ovu sportsko-rekreativnu organizaciju.

Predsjednik Saveza može pojedina ovlašćenja za zastupanje dati drugom licu.

Predsjednik Saveza može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika Saveza traje četiri godine.

Predsjednik Saveza:

   1) predstavlja i zastupa Savez i odgovara za zakonitost njegovog rada;

   2) saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;

   3) predlaže Upravnom odboru sekretara Saveza;

   4) potpisuje ugovore sa licima koja obavljaju stručne poslove u Savezu i  

       druge akte;

   5) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

   6) potpisuje godišnji finansijski izvještaj;

   7) potpisuje Izvještaj o poslovanju;

   8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Saveza.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

 

Skupština

Član 13

 

Skupština Saveza ima najmanje 10 (deset) članova.

Skupštinu Saveza čine delegati izabrani na način što svaki od članova, koji su duži period u Savezu, imaju po dva (2) delegata, a svako naknadno učlanjeno sportsko-rekreativno društvo po jednog (1) delegata, s tim da delegati naknadno učlanjenih članova stiču pravo glasa nakon proteka šest mjeseci od dana njihovog učlanjenja.

Mandat Skupštine traje pet godina.

 

Skupština :

   1). donosi statut, odnosno njegove izmjene i dopune;

   2). donosi poslovnik o svome radu;

   3). donosi godišnji plan rada Saveza;

   4). usvaja izvještaj o poslovanju Saveza za prethodnu kalendarsku godinu;

   5). donosi godišnje finansijske planove i izvještaje;

   6). donosi sportsko-rekreativna pravila;

   7). bira i razrješava predsjednika Saveza, predsjednika Skupštine i članove

       Upravnog odbora;

   8). bira i razrješava članove skupštine na predlog osnivača;

   8).donosi odluke o učlanjivanju Saveza u međunarodne sportske

       organizcije;

  9). donosi odluke o visini naknada za rad predsjednika i članova organa;

10). donosi odluke o prestanku Saveza i raspodjeli preostale imovine;

11). donosi odluke i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena

       nadležnost drugih organa.

Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.

Skupština zasijeda vanredno na zahtjev Predsjednika skupštine, Predsjednika, odnosno Upravnog odbora ili jedne trećine članova Skupštine.

Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine članova Skupštine Saveza, većinom glasova prisutnih članova.

Postupak usvajanja, odnosno izmjena i dopuna statuta pokreće se podnošenjem Nacrta odluke o usvajanju statuta, odnosno izmjeni i dopuni statuta ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke) koji se podnosi predsjedniku skupštine.

Nacrt Odluke može podnijeti predsjednik saveza, upravni odbor i najmanje 1/3 delegata skupštine saveza.

Nacrt Odluke , u zavisnosti od toga ko je predlagač, predsjednik skupštine upućuje članovima skupštine, predsjedniku saveza i upravnom odboru.

O Nacrtu Odluke vodi se rasprava na sjednici skupštine na kojoj se daju predlozi, primjedbe i sugestije.

Po završenoj raspravi  i usvojenim predlozima, primjedbama i sugestijama, utvrđuje se predlog Odluke koji se podnosi Ministarstvu sporta na saglasnost.

Nakon davanja saglasnosti na statut, skupština donosi Odluku o  izmjeni i dopuni statuta većinom glasova ukupnog broja članova.

Postupak za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta Saveza je istovjetan kao i za donošenje statuta.

O donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Postupak usvajanja opštih akata vrši se na isti način kao i postupak usvajanja statuta i njegovih izmjena i dopuna.

 

Predsjednik skupštine

Član 14

 

Predsjednik Skupštine Saveza može biti lice koje ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika Skupštine  traje pet godina.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine.

Predsjednik Skupštine dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice Skupštine dostavi svim članovima Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

 

Upravni odbor

Član 15

 

Upravni odbor Saveza ima najmanje pet (pet) članova.

Predsjednik Saveza je predsjednik Upravnog odbora.

Mandat upravnog odbora Saveza traje četiri godine.

 

Upravni odbor Saveza:

 

   1). sprovodi odluke Skupštine Saveza;

   2). sačinjava godišnji izvještaj o radu;

   3). sačinjava godišnji finansijski izvještaj;

   4). predlaže skupštini plan rada;

   5). predlaže skupštini finansijski plan;

   6). predlaže skupštini visinu naknada predsjedniku, sekretaru i članu organa

        Saveza;

   7). predlaže skupštini odluke o učlanjivanju Saveza u međunarodne sportske

       organizcije;

   8). bira i razrješava sekretara;

   9). donosi poslovnik o svom radu;

 10). bira stalna i povremena radna tijela (Stručni savjet i Komisije) i donosi

        pravila o njihovom radu;

 11). izdaje dozvole za rad – licence stručnim licima u sportskoj rekreaciji;

 12). predlaže skupštini otvaranje kancelarija saveza za jednu ili više opština ;

 13). obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom

        Saveza.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Saveza

 

Član 16

Sekretar

 

Adminstrativno – tehničke poslove u Savezu obavlja sekretar.

Sekretar može biti lice koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i najmanje VI stepen obrazovanja.

 

                                                   Imovina

Član 17

 

Savez može imati  imovinu.

Imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ill nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava. Imovinom saveza smatraju se i dugovi koje taj savez ima.

Savez svojom imovinom odgovara za obaveze koje nastanu u njegovom poslovanju.

Ako imovina Saveza nije dovoljna za podmirivanje obaveza, za preostali dio obaveza solidarno odgovaraju osnivači-vlasnici.

 

Ostvarivanje i sticanje prihoda

Član 18

 

Materijalno finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonskim propisima, a saglasno finansijskom planu i odlukama Skupštine.

Savez može sticati sredstva radi finansiranja sportsko-rekreativne djelatnosti od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, zakupnine, dividende, fondova, usluga, sponzorstva i drugih marketinških aktivnosti, TV prava i sredstava koja država i opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportsko-rekreativne djelatnosti, u skladu sa zakonom. 

Sredstva i prihodi iz stava 2 ovog člana su imovina Saveza.

 

 

Arbitraža

Član 19

 

Za rješavanje sporova u sportskoj rekreaciji Skupština Saveza obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 Zakona o sportu.

Nadležnost, sastav i organizacija arbitraže, uslovi i način izbora i razrješenja arbitra, arbitražni troškovi i postupak pred arbitražom, utvrđuju se Pravilnikom o arbitraži koji donosi Skupština Saveza.

Sportski subjekti, za rješavanje sporova u sportskoj rekreaciji, obraćaju se prvo arbitraži Saveza, a ako se spor ne riješi na taj način, ili arbitraža bude prenijeta, obraćaju se arbitraži u nadležnosti COK-a.

Savez je dužan da o obrazovanju arbitraže obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana obrazovanja.

 

Javnost rada

Član 20

 

Rad Saveza i njegovih organa je javan. Savez je dužan da javnosti učini dostupnim aktivnosti na konferencijama za štampu, izdavanjem biltena, saopštenjima putem sredstava javnog informisanja ili putem zvaničnog web sajta.

 

Postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja

Član 21

 

Savez je dužan da izradi izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.

Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik Saveza dužan je da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu Skupštine Saveza, na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture Saveza.

 

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava

Član 22

 

Sportisti-rekreativci ne smiju uzimati nedozvoljena sredstva.

Sportisti-rekreativci ne smiju primjenjivati postupak koji nije dozvoljen prema WADA pravilima.

Trener, nadležni doktor i druga lica u sportu ne smiju sportistima-rekreativcima davati nedozvoljena sredstva ili od njih tražiti ili podsticati da uzimaju nedozvoljena sredstva ili primjenjuju postupke koji su suprotni sa pravilima WADA.

Na sportiste-rekreativce i lica iz stava 3 ovog člana koji su postupali suprotno pravilima WADA primjenjuju se odredbe Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu.

Spisak nedozvoljenih sredstava propisan je godišnjim WADA Popisom zabranjenih sredstava.

          Spisak nedozvoljenih sredstava prevodi se i objavljuje na sajtu Komisije za antidoping.

Sportista-rekreativac je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).

Ako se lice iz stava 1 ovog člana suprostavi doping kontroli ili je izbjegne, odnosno onemogući, smatra se kao da je na doping testu bio pozitivan.

Lice kome je izrečena sankcija zbog dopinga ne smije, za vrijeme trajanja sankcije, u sportskim organizacijama da obavlja bilo koju funkciju ili aktivnost vezanu za rad sa sportistima-rekreativcima (trener, sportski stručnjak osposobljen za rad u sportskoj rekreaciji).

Ako su licu izrečene sankcije za doping u različitom trajanju od strane nadležnog međunarodnog i nacionalnog sportskog saveza, sportista.rekreativac može da učestvuje na međunarodnim takmičenjima nakon što mu je istekla sankcija koju je izrekla međunarodna sportska organizacija.

 

Prestanak rada sportske organizacije

Član 23

 

Savez prestaje sa obavljanjem sportsko-rekreativne djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.

Savez se briše iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika Saveza, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Saveza.

Nadležni organ izbrisaće  Savez iz Registra po službenoj dužnosti, ako:

 • prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportsko-rekreativne

djelatnosti duže od tri mjeseca;

 • prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su je

osnovali;

   3) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovan duže od šest mjeseci;

   4) ne obavlja sportsko-rekreativne djelatnosti duže od jedne godine

       neprekidno;

   5) je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne

       ispunjava uslove za obavljanje odnosno obavlja djelatnosti suprotno

       zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno

       ne otkloni nepravilnosti;

   6) se utvrdi da je istekao mandat Skupštini Saveza, a da duže od 60 dana od

       dana isteka mandata nije izabrana nova skupština; i

   7) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o sportu.

Zahtjev za brisanje iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje Saveza, podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada Saveza.

Odluku o prestanku rada Saveza donosi Skupština u skladu sa aktom o osnivanju i statutom Saveza.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, Savez za obaveze odgovara shodno članu 111 st. 4, 5 i 6 ovog Zakona o sportu.

Rješenje o brisanju sportske organizacije iz Registra donosi Ministarstvo.

 

Završne odredbe

Član 24

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 25.07.2012.godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja Ministarstva sporta o upisu Saveza u Registar sportskih organizacija.  

 

                                                                                                                             

U Podgorici,                                                              Predsjednik Skupštine,

 

 1. 01. 2019.godine Dr Budimir Bijelić, prof.

                                                                               .……………………………..