Statut CG saveza

.Na osnovučlana 59.Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18), SkupštinaCRNOGORSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE”,

nasjedniciodržanojdana23. 01. 2019.godine, donijelaje

 

 

STATUT

 

Opšteodredbe

Član 1

 

OvimStatutomuređuju se:naziv, sjedište, odnosnoadresaCrnogorskogsavezasportskerekreacije “sport zasve”, kaonacionalnogsavezasportskerekreacije; oznake (oblik i sadržajpečata, štambilja, amblema) i načinnjihoveupotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti rada i djelovanja; prava iobavezeosnivačaodnosnovlasnika; prava i obavezečlanova, posebnomaloljetnihlica; uslovi i načinučlanjivanja i prestanakčlanstva; načinutvrđivanjavisinečlanarine;način i postupakizbora i razrješenjaorgana, trajanje mandata i nadležnostiorgana, uslovizadruge organe;sastavorgana (ime, prezime, prebivalište, odnosnoboravištečlanova);načinraspolaganjaimovinom;načinrješavanjasporova u vezi sa sportsko-rekreativnimtakmičenjima i aktivnostima (arbitraža); ostvarivanjejavnosti rada;postupakizrade i usvajanjafinansijskihizvještaja; postupakusvajanjastatuta, odnosnoizmjena i dopunastatuta i drugihopštihakata;drugapitanjaodznačajaza rad ove sportsko-rekreativneorganizacije.

 

Član 2

 

CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”

(udaljemtekstu Savez)je nacionalni savezsportskerekreacijeosnovan u skladu sa Zakonom o sportuCrne Gore i imasvojstvopravnoglica.

Savez se možeučlaniti u međunarodnesportsko-rekreativneorganizacije i asocijacije.

 

Naziv, sjedište i adresasportskeorganizacije

Član 3

 

Nazivsportskeorganizacije je

CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE ».

SjedišteSaveza je u Pljevljima.

AdresaSavezaje:Pljevlja, Gagovićaimanje, bb.

 

Oznakesportskeorganizacijeinačinnjihoveupotrebe

Član 4

 

Savezimapečat,štambiljiamblem.

Pečatje okruglogoblika po čijemobodu je ispisantekst: CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”,Pljevlja.

Štambilj je pravougaonogoblika a pored nazivaCRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”sadržiiprostor za ispisivanjebrojaakta,mjestoPljevljaidatuma.

Amblemu svomgornjemdijelusadržisiluetedvasportskarekreativca – vježbačaibornasunčanomhorizontu, u sredinisurukekoje se rukuju, a donjidiopredstavljamorskuobalu.

 

Ciljevi, zadaciiaktivnosti

Član 5

 

Ciljevi i zadaciSaveza suda:

podstičei razvijasportsko-rekreativnudjelatnostradizadovoljavanjapotrebazaočuvanjem, održavanjem, pobolšanjem i unapređenjempsihofizičkihsposobnosti i zdravljaljudi, kao i obogaćivanjemslobodnogvremena, vježbanjem i bavljenjemsportsko-rekreativnimaktivnostima ; promovišezdravestiloveživotakodsvihsociouzrasnihkategorijagrađana ;uređuje i sprovodisportsko-rekreativneaktivnosti ; usklađujeaktivnostisvojihčlanova ;predstavljasportskurekreaciju u odgovarajućimmeđunarodnimsportskimudruženjime ; stara se o svojimčlanovima ; registruje i vodievidencijusvojihčlanova (sportskorekreativnihdruštava, sportskihrekreativaca i licakojaobavljajustručneposlove u sportskojrekreaciji) ; vodievidencijuregistrovanihsportsko-rekreativnihdruštavakojinijesučlanoviSaveza ; organizujeedukacije i obukezalicakojaobavljajustručneposlove u sportskojrekreaciji.

 

Sportsko-rekreativnomdjelatnošćuobezbjeđuju se uslovizaobavljanjeciljanihaktivnosti, a naročito:

1) planiranje i vođenjesportsko-rekreativnihaktivnosti;

   2) obučavanjezabavljenjesportsko-rekreativnimaktivnostima;

3) organizovanjeisprovođenjesportskihpriprema, odnosnotreninga;

   4) učestvovanje u sportsko-rekreativnimpriredbamaimanifestacijama;

   5) organizovanjeivođenjesportsko-rekreativnihpriredbiimanifestacija;

   6) stručnoobrazovanje, osposobljavanje, usavršavanjeiinformisanje u oblasti

sportskerekreacije;

   7) utvrđivanjezdravstvenesposobnostisportskihrekreativacai doping kontrola;

   8) sportskosuđenjeikontrolasportskihtakmičenja u okvirusportsko–

rekreativnihmanifestacija;

   9) izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, upravljanjeiodržavanjeadekvatnih

objekataiprostora;

 10) organizovanjeisprovođenjeciljanihprogramasportskerekreacijei td.

 

Prava iobavezeosnivača, odnosnovlasnikasportskeorganizacije

 

Član 6

 

OsnivačiSavezasu:

 

 1. Sportsko-rekreativnodruštvo ‘’PivaraTrebjesa’’ – Nikšić;
 2. Sportsko-rekreativnodruštvo ‘’PenzioneriRudnikauglja’’ – Pljevlja;
 3. Društvo za sportskurekreaciju ‘’Prijatelji’’ – Bar;
 4. Sportsko-rekreativnodruštvo“Budva” -Budva;
 5. Sportsko-rekreativnodruštvo “OpštinePljevlja” – Pljevlja.

 

savlasničkimudjelomod po 20% za svakoosnivačkodruštvopojedinačno.  

Osnivači, odnosnovlasniciSavezasudužni da obezbijedesredstva za rad Saveza u skladusavisinomvlasničkogudjelakojiposjeduju.

 

Prava i obavezeosnivačaSavezasu:

– da formiraju i sprovodeposlovnupolitikuSaveza;

– da biraju i budubirani u organe Saveza;

– da pokrećuinicijativezarazmatranjesvihpitanjaodznačajazaSavez i

njegovečlanovei da predlažurješavanjeistih;

– da štiteintereseSaveza;

– da Savezuobezbijedesvepotrebnematerijalneidrugeuslove za rad;

– da obavještavasvoječlanove o važećimpropisimakoji se odnosena doping u

sportuištetnimposljedicama po zdravlje;

– osnivačisportskeorganizacijeodgovarajusolidarno, za obavezepreuzete u

vezisaosnivanjemiradomSaveza, osimakonijedrugačijeugovoreno.

          Osnivači-vlasniciSavezaprenospravasvojinevrše u skladusapropisimakojima se uređujusvojinsko-pravniodnosi.

Promjenuvlasničkestrukture, Savez je dužan da izvrši u roku od osam dana od dana kad je promjenanastala, podnosećiMinistarstvusportazahtjev za promjenu u Registrusportskihorganizacija, zajednosaaktomsasjedniceSkupštineSavezakojidokazujepravniposaonaosnovukojeg  jevlasničkapromjenaizvršena.

 

Prava iobavezečlanovasportskeorganizacije

Član 7

 

ČlanoviSavezaimajusljedećapravaiobaveze:

 • daaktivnoučestvuju u raduSaveza;
 • da poštujuStatutiodluke organa upravljanja;
 • da urednoplaćajučlanarinu u skladusaodlukomnadležnog organa Saveza;
 • da štiteintereseSaveza;
 • dabiraju i budubirani u organe Saveza;
 • dabuduinformisani o raduSaveza i njenihorgana.

Članovimasportsko-rekreativnihdruštava, učlanjenih u Savez, zabranjena je upotrebanedozvoljenihstimulativnih (doping sredstva) premapravilimaSvetske antidoping agencije (WADA).

 

                           Učlanjenje u nacionalnisportski savez                

Član 8

 

Svakoregistrovanosportsko-rekreativnodruštvoimapravo da se učlani u Savez.

Sportsko-rekreativnadruštvaučlanjuju seu Savezpodnošenjemzahtjevazaučlanjenje i potvrdeiz Registra sportskihorganizacija.

Savez jedužan da u rokuodpetnaest (15)danaoddanapodnošenjazahtjevaučlanisportsko-rekreativnodruštvo i da o tome obavijestiMinistarstvosporta u rokuodosam (8)danaoddanaučlanjenja.

Sportsko-rekreativnodruštvokoje se naknadnoučlani u Savez imaistaprava i obavezekao i osnivačiSaveza, osimpravaglasa u skupštini, kojestičenakonprotekašestmjesecioddanaučlanjenja.

Članstvosportsko-rekreativnihdruštavau Savezuprestajeistupanjem, na osnovu pisane izjave, i isključenjem. Način i postupakisključenjaregulisaće se disciplinskimpravilnikomSaveza.

 

Zdravstvenazaštita

Član 9

 

          Zdravstvenasposobnostsportista-rekreativacautvrđuje se u zavoduili u ustanoviprimarnezdravstvenezaštite, u skladu sa zakonomkojim se uređujezdravstvenazaštita.

Sportskorekreativnadruštvasu uobavezi da voderačuna ozdravstvenojsposobnostisportistarekreativaca.

 

Unutrašnjaorganizacijasportskeorganizacije

Član 10

 

OrganiSavezasu:

 

 • PredsjednikSaveza;
 • Skupštinai
 •  

 

Sastav organa

Član 11

 

PredsjednikSaveza:Gligorije Vojinović, Miša Cvetkovića M1, Pljevlja.

 

PredsjednikSkupštineSaveza:Budimir Bijelić, VI crnogorske S-4/2, Nikšić.

ČlanoviSkupštineSaveza:

 

 1. Budimir Bijelić, VI crnogorske S-4/2, Nikšić -predsjednik;
 2. LjuboVujačić, Školska 67, Nikšić;
 3. JadrankoPiljan, Tršova bb., Pljevlja;
 4. RajkoMilićević, StevanaSamardžića bb., Pljevlja;
 5. BoškoBjeković, Tršova, bb., Pljevlja;
 6. PredragKalpačina, Kralja Petra 30, Pljevlja;
 7. Ernad Beganović, Bjeliši bb, Bar;
 8. Dragan Vukmarković, Brca – Sutomore, Bar;
 9. NatašaMaraš, Nika Anđusa 37- Petrovac, Budva.

10.Dušan Marotić, Buljarica bb., Budva.

 

ČlanoviUpravnogodboraSaveza:

 

 1. Gligorije Vojinović, Miša Cvetkovića M1, Pljevlja -predsjednik;
 2. BorislavDelibašić, Partizanski put 5, Nikšić;
 3. Darko Gazdić, 37 Divizije 5/4,Pljevlja;
 4. Nataša Laban, Mediteranska 43/1, Budva;
 5. HazbijaŠabotić, Bjeliši bb., Bar.

 

Predsjedniksportskeorganizacije

Član 12

 

PredsjednikSaveza je lice kojezastupaovusportsko-rekreativnuorganizaciju.

PredsjednikSavezamožepojedinaovlašćenja za zastupanjedatidrugomlicu.

PredsjednikSavezamožebiti lice kojeimaposlovnusposobnostiimaprebivalište, odnosnoboravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednikaSavezatraječetirigodine.

PredsjednikSaveza:

   1) predstavlja i zastupaSavez i odgovarazazakonitostnjegovograda;

2) sazivaipredsjedavasjednicamaUpravnogodbora;

   3) predlažeUpravnomodborusekretaraSaveza;

4) potpisujeugovore sa licimakojaobavljajustručneposlove u Savezu i

drugeakte;

5) izvršavaodlukeSkupštineiUpravnogodbora;

6) potpisujegodišnjifinansijskiizvještaj;

7) potpisujeIzvještaj o poslovanju;

8) obavljaidrugeposlove u skladusazakonom, StatutomiaktimaSaveza.

Predsjednik za svoj rad odgovaraSkupštiniSaveza.

 

Skupština

Član 13

 

SkupštinaSavezaimanajmanje 10 (deset) članova.

SkupštinuSavezačinedelegatiizabraninanačinštosvakiodčlanova, kojisuduži period u Savezu,imaju po dva(2) delegata, a svakonaknadnoučlanjenosportsko-rekreativnodruštvo po jednog (1) delegata, s tim da delegatinaknadnoučlanjenihčlanovastičupravoglasanakonprotekašestmjeseci od dana njihovogučlanjenja.

MandatSkupštinetraje pet godina.

 

Skupština :

   1). donosistatut, odnosnonjegoveizmjeneidopune;

   2). donosiposlovnik o svomeradu;

3).donosigodišnji plan rada Saveza;

4).usvajaizvještaj o poslovanjuSavezazaprethodnukalendarskugodinu;

5).donosigodišnjefinansijskeplanoveiizvještaje;

6).donosisportsko-rekreativnapravila;

7).birairazrješavapredsjednikaSaveza, predsjednikaSkupštineičlanove

Upravnogodbora;

   8). birairazrješavačlanoveskupštinenapredlogosnivača;

8).donosiodluke o učlanjivanjuSaveza u međunarodnesportske

organizcije;

9).donosiodluke o visininaknadaza rad predsjednikaičlanova organa;

10).donosiodluke o prestankuSavezairaspodjelipreostaleimovine;

11).donosiodlukei o drugimpitanjima za kojaStatutomnijeutvrđena

nadležnostdrugih organa.

Skupštinazasijedaredovnojedanputgodišnje.

SkupštinazasijedavanrednonazahtjevPredsjednikaskupštine, Predsjednika, odnosnoUpravnogodborailijednetrećinečlanovaSkupštine.

Skupštinadonosiodlukeako je prisutnovišeodpolovinečlanovaSkupštineSaveza, većinomglasovaprisutnihčlanova.

Postupak usvajanja, odnosno izmjena i dopuna statuta pokreće se podnošenjem Nacrta odluke o usvajanju statuta, odnosno izmjeni i dopuni statuta ( udaljem tekstu: Nacrt Odluke) koji se podnosi predsjedniku skupštine.

Nacrt Odluke može podnijeti predsjednik saveza, upravni odbor i najmanje 1/3 delegata skupštine saveza.

Nacrt Odluke , u zavisnosti od toga ko je predlagač, predsjednik skupštine upućuje članovima skupštine, predsjedniku saveza i upravnom odboru.

O Nacrtu Odluke vodi se raspravana sjednici skupštine na kojoj se daju predlozi, primjedbe i sugestije.

Po završenoj raspravi  i usvojenim predlozima, primjedbama i sugestijama, utvrđuje se predlog Odluke koji se podnosi Ministarstvu sporta na saglasnost.

Nakon davanja saglasnosti na statut, skupština donosi Odluku o  izmjeni i dopuni statuta većinom glasova ukupnog broja članova.

Postupak za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta Savezaje istovjetan kao i za donošenje statuta.

O donošenju Odlukeo izmjenamai dopunama Statuta, Skupština odlučuje većinom glasovaukupnog broja članova.

Postupak usvajanja opštih akata vrši se na isti način kao i postupak usvajanja statuta i njegovih izmjena i dopuna.

 

Predsjednikskupštine

Član 14

 

PredsjednikSkupštineSavezamožebiti lice kojeimaprebivalište, odnosnoboravište u Crnoj Gori.

MandatpredsjednikaSkupštinetraje pet godina.

PredsjedniksazivaipredsjedavasjednicamaSkupštine.

PredsjednikSkupštinedužan je da obavještenje o vremenuimjestuodržavanjasjedniceSkupštinedostavisvimčlanovimaSkupštinenajkasnije 15 dana prije dana održavanjasjedniceSkupštine.

 

Upravniodbor

Član15

 

UpravniodborSavezaimanajmanjepet (pet)članova.

PredsjednikSaveza je predsjednikUpravnogodbora.

Mandat upravnogodboraSavezatraječetirigodine.

 

UpravniodborSaveza:

 

   1).sprovodiodlukeSkupštineSaveza;

   2). sačinjavagodišnjiizvještaj o radu;

   3).sačinjavagodišnjifinansijskiizvještaj;

   4).predlažeskupštini plan rada;

5).predlažeskupštinifinansijski plan;

6).predlažeskupštinivisinunaknadapredsjedniku, sekretaru i članuorgana

Saveza;

7).predlažeskupštiniodluke o učlanjivanjuSaveza u međunarodnesportske

organizcije;

8).birairazrješavasekretara;

  9).donosiposlovnik o svomradu;

 10).birastalnaipovremenaradnatijela (StručnisavjetiKomisije) idonosi

pravila o njihovomradu;

 11).izdajedozvole za rad – licencestručnimlicima u sportskojrekreaciji;

12). predlažeskupštiniotvaranjekancelarijasaveza za jednuilivišeopština ;

13).obavljadrugeposlove u skladusazakonom, osnivačkimaktomiStatutom

Saveza.

Upravniodbor za svoj rad odgovaraSkupštiniSaveza

 

Član16

Sekretar

 

Adminstrativno – tehničkeposlove u Savezuobavljasekretar.

Sekretarmožebiti lice kojeimapoloženstručniispit za rad u oblastisportainajmanjeVI stepenobrazovanja.

 

Imovina

Član 17

 

Savezmožeimatiimovinu.

Imovinapodrazumijevaimovinskapravabilokojevrste, nezavisno od toga da li se odnosena dobra materijalneilinematerijalneprirode, pokretne ill nepokretnestvari, hartije od vrijednostiidrugeispravekojima se dokazujuimovinskaprava. Imovinomsavezasmatraju se i dugovikojetajsavezima.

Savezsvojomimovinomodgovarazaobavezekojenastanu u njegovomposlovanju.

Ako imovinaSavezanijedovoljnazapodmirivanjeobaveza, zapreostalidioobavezasolidarnoodgovarajuosnivači-vlasnici.

 

Ostvarivanjeisticanjeprihoda

Član 18

 

Materijalnofinansijskoposlovanjevodi se u skladusazakonskimpropisima, a saglasnofinansijskomplanuiodlukamaSkupštine.

Savezmožesticatisredstvaradifinansiranjasportsko-rekreativnedjelatnosti od: članarine, donacijaipoklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamatanauloge, zakupnine, dividende, fondova, usluga, sponzorstvaidrugihmarketinškihaktivnosti, TV pravaisredstavakojadržavaiopštinaopredijelekrozsufinansiranjeobavljanjasportsko-rekreativnedjelatnosti, u skladusazakonom.

Sredstvaiprihodiizstava 2 ovogčlanasuimovinaSaveza.

 

Arbitraža

Član 19

Za rješavanjesporova u sportskojrekreacijiSkupštinaSavezaobrazujearbitražu u skladusačlanom 82 st. 2 i 3 Zakona o sportu.

Nadležnost, sastaviorganizacijaarbitraže, usloviinačinizborairazrješenjaarbitra, arbitražnitroškoviipostupakpredarbitražom, utvrđuju se Pravilnikom o arbitražikojidonosiSkupštinaSaveza.

Sportski subjekti, za rješavanjesporova u sportskojrekreaciji, obraćaju se prvoarbitražiSaveza, aako se spor ne riješinatajnačin, iliarbitražabudeprenijeta, obraćaju se arbitraži u nadležnosti COK-a.

Savez je dužan da o obrazovanju arbitraže obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana obrazovanja.

 

Javnostrada

Član 20

Rad Savezainjegovih organa je javan. Savez je dužan da javnostiučinidostupnimaktivnostinakonferencijama za štampu, izdavanjembiltena, saopštenjimaputemsredstavajavnoginformisanjailiputemzvaničnog web sajta.

 

Postupakizradeiusvajanjafinansijskihizvještaja

Član 21

Savez je dužan da izradiizvještaj o finansijskomposlovanju, u rokuinanačinpropisanzakonomkojim se uređujuusloviinačinobavljanjarevizije.

Izvještajizstava 1 ovogčlanapodliježereviziji.

Ako je izvještajizstava 1 ovogčlanadobionegativnomišljenjerevizora, predsjednikSavezadužan je da u roku od 15 dana od dana dobijanjamišljenjazakaževanrednusjednicuSkupštineSaveza, nakojojće se odlučivati o promjeniupravljačkestruktureSaveza.

 

Zabranauzimanjanedozvoljenihsredstava

Član 22

Sportisti-rekreativci ne smijuuzimatinedozvoljenasredstva.

Sportisti-rekreativci ne smijuprimjenjivatipostupakkojinijedozvoljenprema WADA pravilima.

Trener, nadležnidoktoridrugalica u sportu ne smijusportistima-rekreativcimadavatinedozvoljenasredstvaili od njihtražitiilipodsticati da uzimajunedozvoljenasredstvailiprimjenjujupostupkekojisusuprotnisapravilima WADA.

Na sportiste-rekreativceilicaizstava 3 ovogčlanakojisupostupalisuprotnopravilima WADA primjenjuju se odredbeMeđunarodnekonvencijeprotivdopinga u sportu.

Spisaknedozvoljenihsredstavapropisan je godišnjim WADA Popisomzabranjenihsredstava.

          Spisaknedozvoljenihsredstavaprevodi se iobjavljujenasajtuKomisije za antidoping.

Sportista-rekreativac je dužan da dozvoli, odnosnoomogućiprovjerukorišćenjanedozvoljenihsredstava (u daljemtekstu: doping).

Ako se lice izstava 1 ovogčlanasuprostavi doping kontroliili je izbjegne, odnosnoonemogući, smatra se kao da je na doping testu bio pozitivan.

Lice kome je izrečenasankcijazbogdopinga ne smije, za vrijemetrajanjasankcije, u sportskimorganizacijama da obavljabilokojufunkcijuiliaktivnostvezanu za rad sasportistima-rekreativcima (trener, sportskistručnjakosposobljen za rad u sportskojrekreaciji).

Akosulicuizrečenesankcije za doping u različitomtrajanjuodstranenadležnogmeđunarodnoginacionalnogsportskogsaveza, sportista.rekreativacmože da učestvujenameđunarodnimtakmičenjimanakonšto mu je isteklasankcijakoju je izreklameđunarodnasportskaorganizacija.

 

Prestanakradasportskeorganizacije

Član 23

Savezprestajesaobavljanjemsportsko-rekreativnedjelatnostidanomdonošenjarješenja o brisanjuizRegistrasportskihorganizacija.

Savez se brišeizRegistra po službenojdužnostiili po zahtjevupredsjednikaSaveza, odnosnolicaovlašćenog za zastupanjeSaveza.

Nadležni organ izbrisaćeSavezizRegistra po službenojdužnosti, ako:

 • prestane da ispunjavapropisaneuslove za obavljanjesportsko-rekreativne

djelatnostidužeod tri mjeseca;

 • prestane da ispunjavauslove u pogledustrukturečlanovakoji su je

osnovali;

   3) ne ispunjavaciljeveradikojih je osnovandužeodšestmjeseci;

   4) ne obavljasportsko-rekreativnedjelatnostidužeodjednegodine

neprekidno;

   5) je izrečenamjerazabraneobavljanjadjelatnostizbogtogašto ne

ispunjavauslovezaobavljanjeodnosnoobavljadjelatnostisuprotno

zakonu, a u rokuodređenom u izrečenojmjeri ne ispuniuslove, odnosno

neotkloninepravilnosti;

   6) se utvrdi da je istekao mandat SkupštiniSaveza, a da dužeod 60 danaod

dana istekamandatanijeizabrana novaskupština; i

   7) u drugimslučajevimapredviđenimZakonom o sportu.

Zahtjev za brisanjeizRegistra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanjeSaveza,podnosiMinistarstvuzajednosaodlukom o prestankuradaSaveza.

Odluku o prestankuradaSavezadonosiSkupština u skladusaaktom o osnivanjuistatutomSaveza.

U slučajuizstava 1 ovogčlana, Savez za obavezeodgovarashodnočlanu 111 st. 4, 5 i 6 ovogZakona o sportu.

Rješenje o brisanjusportskeorganizacijeizRegistradonosiMinistarstvo.

 

Završneodredbe

Član 24

StupanjemnasnaguovogStatutaprestaje da važiStatut od 25.07.2012.godine.

OvajStatut stupa nasnagudanomdonošenjarješenjaMinistarstvasporta o upisuSavezau Registarsportskihorganizacija.

 

 

U Podgorici,                                                         PredsjednikSkupštine,

 

23.01.2019.godine                                              Dr Budimir Bijelić, prof.

.……………………………..